Rada Nadzorcza Spółki PKS Bytów S.A. z siedzibą w Bytowie przy ul. Wybickiego 2 zaprasza do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

nike-dunk-low-coast-uncl | 113 , BabylinoShops - nike wildwood acg for sale california area board Shadow Amethyst Ash CI0919 - nike air jordans future gold appraise list

 I. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i  finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru do dnia 20.09.2016 r. do godz. 1500 na adres:

PKS Bytów S.A.

ul. Wybickiego 2

77-100 Bytów

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

III. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 

 1. Po przedłożeniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego biegły rewident obowiązany będzie do obecności na przynajmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej biegły rewident powiadomiony zostanie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej obciążają biegłego rewidenta).
 2. Biegły rewident obowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 3. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (na własny koszt).
 4. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy. Nie mogą uczestniczyć w konsorcjum biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki lub przedsiębiorstwa, z którego w wyniku przekształcenia Spółka powstała przez kolejne 3 lata samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
 5. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić w terminie do 31.03.2017 r.
 6. Zapłata za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu opinii i raportu przez Radę Nadzorcza.
 7. Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego można uzyskać u Głównego Księgowego, tel. 059 822 34-21

 

 

 IV.Oferta winna zawierać:

 

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów (z podaniem numeru i daty wpisu), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z podaniem numeru i daty wpisu), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej i ewentualnie uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzonej pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

Ceny paliw

Stacja paliw w Bytowie

benzyna  6.20 pln
benzyna  6.60 pln

Stacja paliw w Miastku

benzyna 6,59 pln
benzyna 6,58 pln

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu Cookies w następujących celach:

 • zapamiętanie ostatniego logowania Klienta
 • zapamiętanie stanu koszyka Klienta w razie zamknięcia przeglądarki
 • optymalizacja naszej strony internetowej ze względu na sposób korzystania użytkowników

Powyższe funkcje zastosowane zostały w celu zwiększenia wygody korzystania z naszego serwisu.Jeżeli nie zgodzą się Państwo na wykorzystanie plików Cookies, nasza strona nie zapewni poprawnej obsługi - w takim wypadku zapraszamy do składania zamówień drogą telefoniczną.

Czym jest plik "Cookies"?

Plik typu Cookies to nic innego, jak dane informatyczne zapisane na urządzeniu docelowym (np. dysku twardym Klienta) w celu automatycznego dostosowania danej strony internetowej do preferencji użytkownika. Zapisane w ten sposób dane są kodowane, uniemożliwiając ingerencję osób trzecich.

Polityka prywatności użytkownika

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików Cookies. W tym celu należy zablokować obsługę plików Cookies z poziomu przeglądarki. Udostępniamy także blokadę plików dotyczących naszej witryny z poziomu sklepu - szukaj opcji koło koszyka. Pliki Cookies zapisane na urządzeniu docelowym osób odwiedzających podlegają polityce prywatności tychże osób, wobec czego w każdej chwili plik można usunąć ręcznie z urządzenia.

Centrum Napraw i Obsługi Samochodów

 • diagnostyka pojazdów
 • obsługa i naprawa pojazdów
 • sprawdzanie i regulacja geometrii zawieszenia
 • wymiana olejów
 • więcej...

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone www.pksbytow.pl
projekt i wykonanie: qnikstudio