Rada Nadzorcza Spółki PKS Bytów S.A. z siedzibą w Bytowie przy ul. Wybickiego 2 zaprasza do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.


I. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru do dnia 20.10.2015 r. do godz. 1500 na adres:
PKS Bytów S.A.
ul. Wybickiego 2
77-100 Bytów
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Po przedłożeniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego biegły rewident obowiązany będzie do obecności na przynajmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej biegły rewident powiadomiony zostanie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej obciążają biegłego rewidenta).
2. Biegły rewident obowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (na własny koszt).
4. Ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Spółki lub przedsiębiorstwa, z którego w wyniku przekształcenia Spółka powstała, przez 3 kolejne lata.
5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy. Nie mogą uczestniczyć w konsorcjum biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki lub przedsiębiorstwa, z którego w wyniku przekształcenia Spółka powstała przez kolejne 3 lata samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
6. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić
w terminie do 31.03.2016 r.
7. Zapłata za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu opinii i raportu przez Radę Nadzorcza.
8. Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego można uzyskać u Głównego Księgowego, tel. 059 822 34-21
IV. Oferta winna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów (z podaniem numeru i daty wpisu), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z podaniem numeru i daty wpisu), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej i ewentualnie uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzonej pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

Ceny paliw

Stacja paliw w Bytowie

benzyna  4, 84 pln
benzyna  4,51 pln

Stacja paliw w Miastku

benzyna 4,70 pln
benzyna 4,55 pln

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu Cookies w następujących celach:

  • zapamiętanie ostatniego logowania Klienta
  • zapamiętanie stanu koszyka Klienta w razie zamknięcia przeglądarki
  • optymalizacja naszej strony internetowej ze względu na sposób korzystania użytkowników

Powyższe funkcje zastosowane zostały w celu zwiększenia wygody korzystania z naszego serwisu.Jeżeli nie zgodzą się Państwo na wykorzystanie plików Cookies, nasza strona nie zapewni poprawnej obsługi - w takim wypadku zapraszamy do składania zamówień drogą telefoniczną.

Czym jest plik "Cookies"?

Plik typu Cookies to nic innego, jak dane informatyczne zapisane na urządzeniu docelowym (np. dysku twardym Klienta) w celu automatycznego dostosowania danej strony internetowej do preferencji użytkownika. Zapisane w ten sposób dane są kodowane, uniemożliwiając ingerencję osób trzecich.

Polityka prywatności użytkownika

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików Cookies. W tym celu należy zablokować obsługę plików Cookies z poziomu przeglądarki. Udostępniamy także blokadę plików dotyczących naszej witryny z poziomu sklepu - szukaj opcji koło koszyka. Pliki Cookies zapisane na urządzeniu docelowym osób odwiedzających podlegają polityce prywatności tychże osób, wobec czego w każdej chwili plik można usunąć ręcznie z urządzenia.

Centrum Napraw i Obsługi Samochodów

  • diagnostyka pojazdów
  • obsługa i naprawa pojazdów
  • sprawdzanie i regulacja geometrii zawieszenia
  • wymiana olejów
  • więcej...
Kursy dalekobieżne
USTKA -> WISŁA
kurs pospieszny, całoroczny
USTKA -> KUDOWA ZDRÓJ
kurs pospieszny całoroczny
ŁEBA -> BUSKO-ZDRÓJ
kurs sezonowy do 31 sierpnia

Wszystkie prawa zastrzeżone www.pksbytow.pl
projekt i wykonanie: qnikstudio